வி.களத்தூர் DMK இணைய தளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.!

.

.

19/02/2016

பெரம்பலூரில் அதிமுகவை சேர்ந்த 50 பேர் திமுக கொள்கைபரப்புச் செயலாளர் ராசா முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனர் !

பெரம்பலூரில்
அதிமுகவை சேர்ந்த 50 பேர் திமுக கொள்கைபரப்புச் செயலாளர் ராசா முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனர்
பெரம் ப லூர்,பிப்.19:
பெரம் ப லூ ரில் திமுக கொள் கை ப ரப் புச் செய லா ளர் ராசா முன் னி லை யில் அதி மு கவை சேர்ந்த 50பேர் திமுக கட் சி யில் இணைந் த னர்.
முன் னால் மத் தி ய அ மைச் ச ரும், திமுக கொள் கை ப ரப் புச் செய லா ள ரு மான ராசா நேற்று பெரம் ப லூர் மாவட் டத் திற்கு வந் தி ருந் தார். பெரம் ப லூர் மாவட் டத் தி லுள்ள திமுக கட் சிப் பிர மு கர் க ளின் சுக, துக்க நிகழ்ச் சி க ளில் ராசா கலந் து கொண் டார்.
இந் நி லை யில் பெரம் ப லூர் பாலக் க ரை யி லுள்ள மாவட்ட திமுக தலைமை அலு வல கத் திற்கு வந் தி ரு ருந்த ராசா வின் முன் னி லை யில், வேப் பந் தட்டை அடுத்த பூலாம் பாடி பேரூ ராட் சி யி லி ருந்து திரண்டு வந் தி ருந்த அதி முக கட் சி யைச் சேர்ந்த 50 பெண் கள், வேப் பந் தட்டை ஒன் றி யச் செய லா ளர் நல் லத் தம்பி தலை மை யில், திமுக கட் சியில் தங் களை இணைத் துக் கொண் ட னர்.
அவர் களை வர வேற் றுப் பே சிய ராசா, வரும் சட் ட மன் றத் தேர் த லில், ஐந் தாண் டு கால அதி முக ஆட் சி யின் அவ லங் களை பொது மக் க ளி டம் எடுத் துக் கூறி, திமுக ஆட் சி யின் சாத னை களை, கரு ணா நி தி யின் நலத் திட் டப் பணி களை, திமுக தேர் தல் வாக் கு று தி களை எடுத் துக் கூறி, அனை வ ரும் திமு க வுக்கு வாக் க ளிக்க ஒத் து ழைப்பு தாருங் கள் எனக் கேட் டுக் கொண் டார்.
நிகழ்ச் சி யின் போது மாவட் டச் செ ய லா ளர் குன் னம் ராஜேந் தி ரன், ஒன் றி யச் செய லாளர் கள் நல் லத் தம்பி, அண் ணா துரை, மதி ய ழ கன், நக ரச் செ ய லா ளர் பிர பா க ரன், மாவட்ட துணைச் செ ய லா ளர் ஜெக தீ சன், மாவட்ட அணி அமைப் பா ளர் கள் மகா தேவி, ஹரி பாஸ் கர், செந் தில் நா தன், ரமேஷ், பூலாம் பாடி பேரூர் செய லா ளர் சேகர், பேரூ ராட் சித் த லை வர் செல் வ லெட் சுமி, வார்டு செய லா ளர் அருண், மக ளி ரணி சும தி மணி, கங் கா த ரன், பிர சன்னா, சிங் கா ர வே லன் உள் ளிட்ட பலர் கலந்து கொண் ட னர்.

No comments:

Post a Comment

Labels